Kontakt

Dorota Wojciechowska
ARGO HR SZKOLENIA

ul. Trubadurów 34 / 5,
80-205 Gdańsk

kontakt telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godzinach
10.00 – 18.00

tel. kom. 604 19 55 50
e-mail: argo.hr.szkolenia@argohrszkolenia.pl

NIP: 5831593270
REGON: 221814912Zmiany w prawie pracy 2017 r. a uprawnienia związków zawodowych oraz społecznych inspektorów pracy (SIP)

Terminy Czas trwania Cena Miejsce szkolenia

Zmiany w prawie pracy 2017 r. a uprawnienia związków zawodowych oraz społecznych inspektorów pracy (SIP)

I. Regulaminy pracy i wynagradzania - zmiany od 01.01.2017 r.

1. pracodawcy objęci bezwzględnym obowiązkiem tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania,

2. pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania na wniosek związków zawodowych,

3. pracodawcy posiadający ZUZP a zwolnienie z obowiązku tworzenia regulaminu pracy i wynagradzania,

4. Zmiany regulaminów : pracy i wynagradzania oraz ZUZP, negocjacje ze związkami zawodowymi krok po kroku,

5. Rola społecznej inspekcji pracy / SIP/ w zakresie tworzenia i kontroli wewnątrzzakładowego prawa pracy, w tym regulaminów pracy i wynagradzania.

II. Zmiany w ustawie o ZFŚS obowiązującego od 01.01.2017 r.

1. Od 01.01.2017 zmiana kręgu podmiotów zobowiązanych do tworzenia ZFŚS.

2. Tworzenie ZFŚS na wniosek związków zawodowych.

3. Regulamin ZFŚS . Możliwość zwolnienia się z obowiązku tworzenia ZFŚS za zgodą organizacji związkowych – obowiązujące procedury.

4. Rola związków zawodowych oraz SIP w procesie przyznawania świadczeń z ZFŚS, w szczególności zapomóg oraz kontrola prawidłowości wydatkowania środków z Funduszu .

III. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.:

1. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników od 2017 r. oraz jej wpływ na inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy,

2. nowość : od 2017 r. minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne,

3. nowe obowiązki zleceniodawcy od 2017 dot. ewidencjonowania godzin, przepracowanych na rzecz zleceniodawcy,

4. uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy od 2017 r. - kontrola wypłaty stawek minimalnych za pracę dla zleceniobiorców i usługodawców, 5. uprawniania społecznych inspektorów pracy ( SIP ) w związku ze zmianami przepisów dot. minimalnej płacy.

IV. Obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy oraz uprawnienia związków zawodowych oraz SIP w przedmiocie :

1. badań profilaktycznych, w szczególności przed dopuszczeniem do pracy, w tym .:

a) kiedy można przyjąć pracownika do pracy w oparciu o aktualne badania przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy.

b) aktualnie obowiązujący wzór skierowania na badania profilaktyczne – omówienie zmian.

2. Szkolenie BHP przed dopuszczenie do pracy – przypomnienie ogólnych zasad.

3. Nowy obowiązek pracodawcy : zapoznania pracownika z warunkami umowy o pracę i regulaminem pracy przed dopuszczeniem do pracy. V. Umowy o pracę i świadectwo pracy 2017 r. w świetle zmian przepisów Kodeksu pracy :

1. Aktualnie obowiązujący wzór umowy o pracę

2. likwidacja umów na czas wykonywania określonej pracy,

3. umowy na okres próbny po zmianach,

4. nowe limity dot. zawierania umów na czas określony,

5. umowy na czas określony, o zawarciu których pracodawca będzie zobowiązany informować Państwową Inspekcję Pracy,

6. nowe zasady obliczania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony

7. ustawowe zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy,

8. przepisy przejściowe – jak stosować nowe przepisy dot. umów na czas określony, w tym sposobów liczenia okresów wypowiedzenia do umów o pracę trwających w dniu 22.02.2016 i zawartych po tym terminie,

9. zmiany terminów na odwołanie do Sądu od wypowiedzenia od umowy o pracę oraz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,

10. rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

VI. Zmiany w zakresie świadectw pracy od 2017r. :

a/ zmiany dot. wydawania świadectw pracy po zakończeniu terminowych umów o pracę ( zawartych na okres próbny lub na czas określony), b/ nowy wzór świadectwa pracy – dodatkowe informacje wymagane od 01.01.2017 w treści świadectwa pracy , w szczególności dot.: - urlopów ojcowskich - urlopów rodzicielskich - urlopów wychowawczych - opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14,

b/ po zmianach : dwie formy wnioskowania o wydanie świadectwa pracy.

VI. Nowość : dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym w formie elektronicznej, w szczególności: a/ rozkłady czasu pracy / grafiki czasu pracy w formie elektronicznej, b/ elektronicznie składane wnioski o wydanie świadectwa pracy oraz pełnomocnictwa do wydania ww. dokumentu osobie upoważnionej.

VII . Księga uwag i zaleceń – przedmiot wpisów SIP w zakresie objętym programem szkolenia oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

Informacja o wykonawcy:

Wykładowca Dorota Wojciechowska - z wykształcenia prawnik, były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, szkoleniowiec, od ponad 10 lat specjalista w zakresie tzw. miękkiego oraz twardego HR w tym stosowania prawa pracy oraz współpracy ze zweiązkami zawodowymi, autorka publikacji , w tym książkowej pt. "Związki zawodowe w firmie "

Autorka komentarza do zmian Kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej w 2013 r. , najnowsze publikacje książkowa Doroty Wojciechowskiej nawiązująca to tematyki szkolenia to wydana w czerwcu  2013r. przez wydawnictwo ODDK sp. z o.o. sp. k. książka z suplementem elektronicznym pt.   URLOPY I ZWOLNIENA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Prowadząc szkolenia łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w firmach komercyjnych ( w tym jako menedżer HR, dyrektor pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie produkcyjnej do 2011r. ) oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli i nadzoru w zakresie stosowania prawa pracy (przez ponad 10 lat do 2008r.  jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy). Autorka pozycji książkowych z zakresu prawa pracy oraz artykułów publikowanych przez Verlag Dashofer sp. z o.o. ( artykuły w ukazujących się cyklicznie:  „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” ) oraz  ODDK sp. z o.o. .np.  książka pt.„Związki zawodowe w firmie”,

Do chwili obecnej Dorota Wojciechowska przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy w tym dot. tematyki czasu pracy, uprawnień rodzcielskich , nawiązania i ustania pracy, BHP , równouprawnienia oraz mobbingu w zatrudnieniu; prowadziła zajęcia na kursach kadrowo-płacowych, studiach podyplomowych, studium MBA w tym dla pracowników firm komercyjnych oraz  instytucji rynku pracy, a także na szkoleniach dedykowanym pracownikom firm komercyjnych oraz z sektora publicznego.

Aby wziąć udział w kursie / szkoleniu:

  1. należy skontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej lub wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który stanowi umowę o usługę szkoleniową,
  2. po uzyskaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu /mailowo lub telefonicznie / – prosimy o dokonanie wpłaty ceny kursu /szkolenia na rachunek bankowy: 43 2530 0008 2049 1101 3848 0002
  3. w przypadku, gdyby nie doszło do potwierdzenia udziału w szkoleniu – prosimy o kontakt telefoniczny:
    + 48 604 19 55 50

Rezygnacja z udziału w kursie / szkoleniu:

W razie rezygnacji z kursu/ szkolenia należy:

  1. w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia przesłać na adres stacjonarny firmy Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia pisemną informację o rezygnacji oraz
  2. równolegle w tym samym terminie – poinformować o rezygnacji drogą mailową lub telefoniczne.

Niespełnienie warunków wymienionych w pkt 1 i 2 powoduje konieczność pokrycia w 100% kosztów/ceny szkolenia niezależnie od przyczyn rezygnacji lub niestawiennictwa na kursie /szkoleniu. We wskazanej sytuacji - organizator w miarę możliwości zaproponuje nowy termin zajęć.

Odwołanie kursu/szkolenia przez firmę Dorota Wojciechowska ARGO HR SZKOLENIA:

Firma zastrzega prawo do odwołania kursu/szkolenia w szczególnych przypadkach w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. We wskazanym terminie nasza firma poinformuje o odwołaniu kursu/szkolenia oraz w miarę możliwości postara się wskazać nowy termin zajęć.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez: Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia w celach niezbędnych do organizacji przedmiotowego kursu/szkolenia.  Ponadto oświadczam, że posiadam informacje, iż przysługuje mi prawo wglądu oraz możliwość poprawienia i usunięcia moich danych osobowych ( podstawa prawna: przepisy Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)