Kontakt

Dorota Wojciechowska
ARGO HR SZKOLENIA

ul. Trubadurów 34 / 5,
80-205 Gdańsk

Celem umówienia spotkania
prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godzinach
10.00 – 18.00

tel. kom. 604 19 55 50
e-mail: argo.hr.szkolenia@argohrszkolenia.pl

NIP: 5831593270
REGON: 221814912
Rachunek bankowy:
43 2530 0008 2049 1101 3848 0002


PRAWO PRACY 2015.Czas pracy. Urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze, w świetle zmian w prawie pracy .( 2-dniowe szkolenie )

Terminy Czas trwania Cena Miejsce szkolenia
1) 2015-03-14 - 2015-03-15 9.00 - 15.00 600 zł / osoba za 2 dni Gdańsk
2) 2015-04-29 - 2015-04-30 9.00 - 15.00 600 zł / osoba za 2 dni Gdańsk

I.  Część : Obowiązujące przepisy o czasie pracy w 2015 r. w świetle ostatnich nowelizacji.

 1. Kodeks pracy , ustawy szczególne i pozostałe źródła prawa pracy stanowiące o  czasie pracy pracowników na 2015r.
 2. Zakres kolejnych zmian przepisów o czasie pracy począwszy od 23 sierpnia 2013r.
 3. Rola związków zawodowych oraz przedstawiciela załogi w tworzeniu zakładowych przepisów o czasie pracy.
 4. Szczegółowe wewnątrzzakładowe regulacje prawa dotyczące czasu pracy i wymogi proceduralne w zakresie wdrożenia, zakres merytoryczny oraz obszar stosowania zapisów o czasie pracy regulowane przez akty wewnętrzne :
  - układy zbiorowe pracy, regulamin pracy, obwieszczenie o systemach oraz rozkładach czasu pracy, inne wewnątrzzakładowe akty normatywne dot. czasu pracy,
  - zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę ( w tym w kontrakcie menadżerskim) oraz indywidualna informacja o warunkach zatrudnienia, w tym w zakresie czasu pracownika wydawana na podstawie art. 29 kodeksu pracy.
 5. Pojęcia zawarte w Kodeksie pracy, pragmatykach pracowniczych oraz ich interpretacja przez organy kontroli oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • definicja czasu pracy,
  • czas pracy osób zarządzających firmą oraz głównego księgowego oraz czas pracy pozostałej kadry kierowniczej : kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników zespołu, brygadzistów – różnice normatywne wynikające z kodeksu pracy oraz interpretacji PIP ,
  • czas pracy w trakcie podróży służbowej,
  • normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy w  2015r.
  • od 23 sierpnia 2013r. przekroczenie doby roboczej nie zawsze spowoduje powstanie godzin nadliczbowych -omówienie sytuacji  na przykładach
  • doba pracownicza, a dniówka robocza, tydzień pracy,
  • możliwość wydłużenia w 2015. okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy na mocy nowelizacji przepisów z 23.08.2013r. -zasady i procedury postępowania krok po kroku 
  • rozkłady czasu pracy w formie elektronicznej -nowe rozwiązanie przewidziane przepisami ustawy nowelizującej k.p.
  • pojęcie średnio pięciodniowego tygodnia pracy,
  • minimalny obowiązkowy odpoczynek pracownika :dobowy i tygodniowy,
  •  ruchomy czas pracy. Kiedy decyduje o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy pracodawca, a kiedy pracownik. Różne rozwiązania prawne przewidzialne Kodeksem pracy - omówienie na przykładach
  • wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy ?
  •  praca w godzinach nadliczbowych: zasady wypłaty dodatków 50% i 100% za godziny nadliczbowe oraz udzielania czasu wolnego za nadgodziny.
  • praca zmianowa i zasady jej stosowania
  • nowość od 2013 r. :
  • -  przerywany czas pracy u każdego pracodawcy: jak go wprowadzić, jakie przyniesienie pracodawcy i pracownikom korzyści i konsekwencje ,
  • przerywany czas pracy, a urlop wypoczynkowy- wątpliwości interpretacyjne
  • dyżur domowy pracownika,
  •  dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania,
  • przerwy w pracy : odpłatne , nieodpłatne.
 6. Praca w niedziele i święta –odmienne  zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym osób na stanowiskach kierowniczych.
 7. Praca w nocy a, praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć.
 8. Systemy czasu pracy i szczegółowe zasady ich stosowania w 2015r.
  • podstawowy,
  • równoważny,
  • weekendowy,
  • zadaniowy czas pracy,
  • skrócony tydzień pracy
  • ruchomy czas pracy
 9. wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w 2015r.:
  • zasady zlecania godzin nadliczbowych oraz godziny nadliczbowe przepracowane bez polecenia pracodawcy /przełożonego
  • rodzaje godzin nadliczbowych i limity godzin nadliczbowych,
  • rozliczenia nadgodzin za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy np. sobotę
  • godziny nadliczbowe z tytułu pracy w niedzielę i święto,
  • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, a godziny nadliczbowe,
  • godziny nadliczbowe, a godziny ponadnormatywne,
  • czas wolny za nadgodziny udzielany na wniosek pracownika,
  • czas wolny za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika,
  • praca w porze nocnej.

II.  Część: Praktyczne podejście do problemów występujących w zakresie planowania i rozliczenia czasu pracy w firmie.

 1. Planowanie czasu pracy :
  • Obliczenie wymiaru czasu pracy w 2015 r. z uwzględnieniem Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. dot. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.
  •  Ustalanie rozkładów czasu pracy na 2015 r. w poszczególnych systemach czasu pracy, w tym w systemie czasu pracy ruchomego oraz przerywanego  ( na przykładach ).
  • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy – ćwiczenia (  w tym praca w grupach).
  • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego ( przykłady, zadania ).
  • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy.
  • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego.
 2. Rozliczanie przepracowanych godzin nadliczbowych  :
  • kiedy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a kiedy przysługuje czas wolny – praca na przykładach,
  • ryczałt za godziny nadliczbowe – zasady ustalania na przykładach,
  • rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w dniu wyznaczonym jako wolny celem zachowania średnio pięciodniowego tygodnia pracy ( ćwiczenia, praca na przykładach),
  • praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta – obliczanie czasu pracy i wynagrodzenia oraz dodatków za godziny nadliczbowe,
  • obliczanie dodatków z tytułu  pracy w porze nocnej.
 3. Dokumentowanie czasu pracy ( praca na dokumentach ) w 2015r. w świetle najnowszych zmian.
  • Listy obecności.
  • Elektroniczna rejestracja czasu pracy.
  • Wewnętrzna rejestracja pobytu na terenie zakładu, a ewidencja  czasu pracy.
  • Zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy wg. kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Indywidualne karty ewidencji czasu pracy: różnice dot. prowadzenia kart ewidencji dla pracowników szeregowych, pracowników zarządzających firmą.
  • Zapisy w kartach ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym oraz stale wykonującym pracę poza zakładem pracy ( tzw. ryczałtowcy).
  • Zasady i terminy przechowywania ewidencji czasu pracy.
 4. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy:
  • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy.
  • Odpowiedzialność kierowników /brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji czasu pracy podległych pracowników ( odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna )
  • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy
 5. Orzecznictwo SN oraz interpretacje przepisów o czasie pracy przez organy uprawnione do kontroli czasu pracy - dyskusja.
 6. Omówienie planowanych na 2013 r. zmian w prawie pracy dot. czasu pracy

 7. III Część: Obowiązujące w 2015r. przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich. Nowa instytucja prawa pracy  od 17 czerwca 2013 r - urlop rodzicielski, zmiany dotyczące urlopów wychowawczych, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopu macierzyńskiego w części przysługującej przed porodem 
 • wymiar urlopu rodzicielskiego w 2015r.
 • komu przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego ?
 • wspólne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców
 • matki pierwszego kwartału : w jakim terminie złożyć wniosek by nie stracić prawa do urlopu rodzicielskiego
 • zasady udzielania urlopu rodzicielskiego oraz dzielenia tego urlopu na części
 • wzory wniosków o urlopy rodzicielskie -wypełnianie dokumentów
 • czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego ze względu na błędy formalne związane z ubieganiem się o ten urlop?
 • rezygnacja z urlopu rodziecielskiego przez matkę dziecka
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka
 • komu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy w okresie urlopu rodzicielskiego ?
 • komu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy w okresie urlopu rodzicielskiego ?
 • wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100%  za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • szczególna ochrona stosunku pracy przez zmianą warunków pracy oraz przed zwolnieniem w okresie urlopu rodzicielskiego
 • czy w czasie urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do jednoczesnego wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 •  zakończenie urlopu rodzicielskiego a prawo do powrotu na dotychczasowe stanowisko pracy
 • wpływ urlopu rodzicielskiego na wymiar urlopu wypoczynkowego za rok kalendarzowy, w którym jest wykorzystywany urlop rodzicielski - zasady obowiązujące w 2014r. , aktualne interpretacje znowelizowanych przepisów w tym zakresie
 • urlop rodzicielski a urlop ojcowski w 2015r.
 • zmiany dotyczące urlopów wychowawczych ( obowiązujące od 17 czerwca 2013r. )
 • zmiany w sprawie wymiaru i zasad korzystania urlopów wychowawczych (obowiązujące po 1 października 2013r.)
 • wpływ urlopu wychowawczego na przedawnienie roszczeń do urlopu wypoczynkowego
 • zmiany dotyczące dodatkowych urlopów macierzyńskich( obowiązujące od 17 czerwca 2013): nowy wymiar ww. urlopu, dzielenie urlopu na części oraz nowe terminy składania wniosku o ten urlop
 • zmiany dotyczące łączenia pracy na część etatu z prawem do korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 • nowe zasady udzielania urlopu macierzyńskiego przed porodem
 • inne planowe zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich

IV. Pozostałe zmiany w prawie pracy - przepisy obowiązujące w 2015 r.;

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015r.
 • świadczenia urlopowe oraz odpisy na ZFŚS w 2015r.
 • kwoty wolne od podatku w przypadku świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikom w 2015r.
 • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych w 2015r.
 • obowiązujący w 2015r. limit odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji stanowiska pracy
 • wartość współczynnika dla ewiwalentu pieniężnego w 2015r. za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 • zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym obowiązujące w 2015r.

ADRESATAMI SZKOLENIA SĄ :

- osoby odpowiedzialne za organizację pracy:

- pracodawcy,

- dyrektorzy/kierownicy/ inni pracownicy nadzorujący prace innych osób,

- pracownicy służb kadrowo-placowych.

METODY SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje warsztaty, zajęcia teoretyczne połączone z pracą na przykładach, ćwiczenia, w tym dokonywanie rozliczenia czasu pracy, obliczanie godzin nadliczbowych, tworzenie harmonogramów czasu pracy, wypełnianie druków, tworzenie dokumentów itp.-dyskusja w grupie – wspólne rozwiązywanie problemów.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Akty prawne, orzecznictwo SN, interpretacje organów kontroli, w tym PIP, opracowanie własne wykładowcy – slajdy wykorzystane w prezentacji multimedialnej - druki, wzory dokumentów.

Informacja o wykonawcy:

Wykładowca Dorota Wojciechowska - z wykształcenia prawnik, szkoleniowiec, od ponad 10 lat specjalista w zakresie tzw. miękkiego oraz twardego HR w tym stosowania prawa pracy oraz współpracy z partnerami społecznymi.

Autorka komentarza do zmian Kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej w 2013 r. , najnowsze publikacje książkowa Doroty Wojciechowskiej nawiązująca to tematyki szkolenia to wydana w czerwcu  2013r. przez wydawnictwo ODDK sp. z o.o. sp. k. książka z suplementem elektronicznym pt.   URLOPY I ZWOLNIENA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Prowadząc szkolenia łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w firmach komercyjnych ( w tym jako menedżer HR, dyrektor pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie produkcyjnej do 2011r. ) oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli i nadzoru w zakresie stosowania prawa pracy (przez ponad 10 lat do 2008r.  jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy). Autorka pozycji książkowych z zakresu prawa pracy oraz artykułów publikowanych przez Verlag Dashofer sp. z o.o. ( artykuły w ukazujących się cyklicznie:  „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” ) oraz  ODDK sp. z o.o. ( np. książka pt.„Związki zawodowe w firmie”,

Do chwili obecnej Dorota Wojciechowska przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy w tym dot. tematyki czasu pracy, uprawnień rodzcielskich , nawiązania i ustania pracy, BHP , równouprawnienia oraz mobbingu w zatrudnieniu; prowadziła zajęcia na kursach kadrowo-płacowych, studiach podyplomowych, studium MBA w tym dla pracowników firm komercyjnych oraz  instytucji rynku pracy, a także na szkoleniach dedykowanym pracownikom firm komercyjnych oraz z sektora publicznego.

Aby wziąć udział w kursie / szkoleniu:

 1. należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który stanowi umowę o usługę szkoleniową,
 2. po uzyskaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu /mailowo lub telefonicznie / – prosimy o dokonanie wpłaty ceny kursu /szkolenia na rachunek bankowy: 43 2530 0008 2049 1101 3848 0002
 3. w przypadku, gdyby nie doszło do potwierdzenia udziału w szkoleniu – prosimy o kontakt telefoniczny:
  + 48 604 19 55 50

Rezygnacja z udziału w kursie / szkoleniu:

W razie rezygnacji z kursu/ szkolenia należy:

 1. w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia przesłać na adres stacjonarny firmy Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia pisemną informację o rezygnacji oraz
 2. równolegle w tym samym terminie – poinformować o rezygnacji drogą mailową lub telefoniczne.

Niespełnienie warunków wymienionych w pkt 1 i 2 powoduje konieczność pokrycia w 100% kosztów/ceny szkolenia niezależnie od przyczyn rezygnacji lub niestawiennictwa na kursie /szkoleniu. We wskazanej sytuacji - organizator w miarę możliwości zaproponuje nowy termin zajęć.

Odwołanie kursu/szkolenia przez firmę Dorota Wojciechowska ARGO HR SZKOLENIA:

Firma zastrzega prawo do odwołania kursu/szkolenia w szczególnych przypadkach w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. We wskazanym terminie nasza firma poinformuje o odwołaniu kursu/szkolenia oraz w miarę możliwości postara się wskazać nowy termin zajęć.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez: Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia w celach niezbędnych do organizacji przedmiotowego kursu/szkolenia.  Ponadto oświadczam, że posiadam informacje, iż przysługuje mi prawo wglądu oraz możliwość poprawienia i usunięcia moich danych osobowych ( podstawa prawna: przepisy Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)