Kontakt

Dorota Wojciechowska
ARGO HR SZKOLENIA

ul. Trubadurów 34 / 5,
80-205 Gdańsk

kontakt telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godzinach
10.00 – 18.00

tel. kom. 604 19 55 50
e-mail: argo.hr.szkolenia@argohrszkolenia.pl

NIP: 5831593270
REGON: 221814912PRAWO PRACY - zmiany w 2015.Czas pracy. Urlopy rodzicielskie, urlopy wychowawcze, w świetle zmian w prawie pracy .( 2-dniowe szkolenie )

Terminy Czas trwania Cena Miejsce szkolenia

I.  Część : Zmiany w Kodeksie pracy w 2015r . Zmiany opodatkowania niektórych świadczeń ze stosunku pracy oraz propozycje kolejnych zmian prawa pracy.

1. od 01.04.2015r. zmiany Kodeksu pracy dot. wstępnych badań profilaktycznych.

2. zmiany w umowach o pracę  na okres próbny

3. likwidacja umów na czas wykonywania określonej pracy

4. umowy na czas określony tylko do 33 miesięcy

5. zmiana okresów wypowiedzenia umów na czas określony

6. kolejna umowa terminowa imową na czas nieokreślony

7. od 01.1.2015 nowe zasady opodatkowania przychodu pracownika z tytułu używania samochodów służbowych dla cełów prywatnych

8. od 01.01.2015 zwolnienie podatkowe dojazdów do pracy organizowanych przez pracodawcę

II. Obowiązujące przepisy o czasie pracy w 2015 r. w świetle ostatnich nowelizacji.

 1. Kodeks pracy , ustawy szczególne i pozostałe źródła prawa pracy stanowiące o  czasie pracy pracowników na 2015r.
 2. Przypomnienie kolejnych zmian przepisów o czasie pracy począwszy od 23 sierpnia 2013r.
 3. Rola związków zawodowych oraz przedstawiciela załogi w tworzeniu zakładowych przepisów o czasie pracy.
 4. Szczegółowe wewnątrzzakładowe regulacje prawa dotyczące czasu pracy i wymogi proceduralne w zakresie wdrożenia, zakres merytoryczny oraz obszar stosowania zapisów o czasie pracy regulowane przez akty wewnętrzne :
  - układy zbiorowe pracy, regulamin pracy, obwieszczenie o systemach oraz rozkładach czasu pracy, inne wewnątrzzakładowe akty normatywne dot. czasu pracy,
  - zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę ( w tym w kontrakcie menadżerskim) oraz indywidualna informacja o warunkach zatrudnienia, w tym w zakresie czasu pracownika wydawana na podstawie art. 29 kodeksu pracy.
 5. Pojęcia zawarte w Kodeksie pracy, pragmatykach pracowniczych oraz ich interpretacja przez organy kontroli oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • definicja czasu pracy,
  • czas pracy osób zarządzających firmą oraz głównego księgowego oraz czas pracy pozostałej kadry kierowniczej : kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników zespołu, brygadzistów – różnice normatywne wynikające z kodeksu pracy oraz interpretacji PIP ,
  • czas pracy w trakcie podróży służbowej,
  • normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy w  2015r.
  • od 23 sierpnia 2013r. przekroczenie doby roboczej nie zawsze spowoduje powstanie godzin nadliczbowych -omówienie sytuacji  na przykładach
  • doba pracownicza, a dniówka robocza, tydzień pracy,
  • możliwość wydłużenia w 2015. okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy na mocy nowelizacji przepisów z 23.08.2013r. -zasady i procedury postępowania krok po kroku 
  • rozkłady czasu pracy w formie elektronicznej -nowe rozwiązanie przewidziane przepisami ustawy nowelizującej k.p.
  • pojęcie średnio pięciodniowego tygodnia pracy,
  • minimalny obowiązkowy odpoczynek pracownika :dobowy i tygodniowy,
  •  ruchomy czas pracy. Kiedy decyduje o godzinach rozpoczynania i kończenia pracy pracodawca, a kiedy pracownik. Różne rozwiązania prawne przewidzialne Kodeksem pracy - omówienie na przykładach
  • wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy ?
  •  praca w godzinach nadliczbowych: zasady wypłaty dodatków 50% i 100% za godziny nadliczbowe oraz udzielania czasu wolnego za nadgodziny.
  • praca zmianowa i zasady jej stosowania
  • nowość od 2013 r. :
  • -  przerywany czas pracy u każdego pracodawcy: jak go wprowadzić, jakie przyniesienie pracodawcy i pracownikom korzyści i konsekwencje ,
  • przerywany czas pracy, a urlop wypoczynkowy- wątpliwości interpretacyjne
  • dyżur domowy pracownika,
  •  dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania,
  • przerwy w pracy : odpłatne , nieodpłatne.
 6. Praca w niedziele i święta –odmienne  zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych, w tym osób na stanowiskach kierowniczych.
 7. Praca w nocy a, praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć.
 8. Systemy czasu pracy i szczegółowe zasady ich stosowania w 2015r.
  • podstawowy,
  • równoważny,
  • weekendowy,
  • zadaniowy czas pracy,
  • skrócony tydzień pracy
  • ruchomy czas pracy
 9. wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w 2015r.:
  • zasady zlecania godzin nadliczbowych oraz godziny nadliczbowe przepracowane bez polecenia pracodawcy /przełożonego
  • rodzaje godzin nadliczbowych i limity godzin nadliczbowych,
  • rozliczenia nadgodzin za pracę w dniu dodatkowo wolnym od pracy np. sobotę
  • godziny nadliczbowe z tytułu pracy w niedzielę i święto,
  • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, a godziny nadliczbowe,
  • godziny nadliczbowe, a godziny ponadnormatywne,
  • czas wolny za nadgodziny udzielany na wniosek pracownika,
  • czas wolny za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika,
  • praca w porze nocnej.

III.  Część: Praktyczne podejście do problemów występujących w zakresie planowania i rozliczenia czasu pracy w firmie.

 1. Planowanie czasu pracy :
  • Obliczenie wymiaru czasu pracy w 2015 r. z uwzględnieniem Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. dot. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.
  •  Ustalanie rozkładów czasu pracy na 2015 r. w poszczególnych systemach czasu pracy, w tym w systemie czasu pracy ruchomego oraz przerywanego  ( na przykładach ).
  • Harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy – ćwiczenia (  w tym praca w grupach).
  • Plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego ( przykłady, zadania ).
  • Wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy.
  • Rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego.
 2. Rozliczanie przepracowanych godzin nadliczbowych  :
  • kiedy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a kiedy przysługuje czas wolny – praca na przykładach,
  • ryczałt za godziny nadliczbowe – zasady ustalania na przykładach,
  • rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w dniu wyznaczonym jako wolny celem zachowania średnio pięciodniowego tygodnia pracy ( ćwiczenia, praca na przykładach),
  • praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta – obliczanie czasu pracy i wynagrodzenia oraz dodatków za godziny nadliczbowe,
  • obliczanie dodatków z tytułu  pracy w porze nocnej.
 3. Dokumentowanie czasu pracy ( praca na dokumentach ) w 2015r. w świetle najnowszych zmian.
  • Listy obecności.
  • Elektroniczna rejestracja czasu pracy.
  • Wewnętrzna rejestracja pobytu na terenie zakładu, a ewidencja  czasu pracy.
  • Zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy wg. kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
  • Indywidualne karty ewidencji czasu pracy: różnice dot. prowadzenia kart ewidencji dla pracowników szeregowych, pracowników zarządzających firmą.
  • Zapisy w kartach ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym oraz stale wykonującym pracę poza zakładem pracy ( tzw. ryczałtowcy).
  • Zasady i terminy przechowywania ewidencji czasu pracy.
 4. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy:
  • Kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy.
  • Odpowiedzialność kierowników /brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji czasu pracy podległych pracowników ( odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna )
  • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy
 5. Orzecznictwo SN oraz interpretacje przepisów o czasie pracy przez organy uprawnione do kontroli czasu pracy - dyskusja.
 6. Omówienie planowanych na 2013 r. zmian w prawie pracy dot. czasu pracy

 7. IV. Część: Obowiązujące w 2015r. przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich. Nowa instytucja prawa pracy  od 17 czerwca 2013 r - urlop rodzicielski, zmiany dotyczące urlopów wychowawczych, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopu macierzyńskiego w części przysługującej przed porodem 
 • wymiar urlopu rodzicielskiego w 2015r.
 • komu przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego ?
 • wspólne korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców
 • matki pierwszego kwartału : w jakim terminie złożyć wniosek by nie stracić prawa do urlopu rodzicielskiego
 • zasady udzielania urlopu rodzicielskiego oraz dzielenia tego urlopu na części
 • wzory wniosków o urlopy rodzicielskie -wypełnianie dokumentów
 • czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu rodzicielskiego ze względu na błędy formalne związane z ubieganiem się o ten urlop?
 • rezygnacja z urlopu rodziecielskiego przez matkę dziecka
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego przez ojca dziecka
 • komu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy w okresie urlopu rodzicielskiego ?
 • komu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy w okresie urlopu rodzicielskiego ?
 • wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do 100%  za okres urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
 • szczególna ochrona stosunku pracy przez zmianą warunków pracy oraz przed zwolnieniem w okresie urlopu rodzicielskiego
 • czy w czasie urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do jednoczesnego wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 •  zakończenie urlopu rodzicielskiego a prawo do powrotu na dotychczasowe stanowisko pracy
 • wpływ urlopu rodzicielskiego na wymiar urlopu wypoczynkowego za rok kalendarzowy, w którym jest wykorzystywany urlop rodzicielski - zasady obowiązujące w 2014r. , aktualne interpretacje znowelizowanych przepisów w tym zakresie
 • urlop rodzicielski a urlop ojcowski w 2015r.
 • zmiany dotyczące urlopów wychowawczych ( obowiązujące od 17 czerwca 2013r. )
 • zmiany w sprawie wymiaru i zasad korzystania urlopów wychowawczych (obowiązujące po 1 października 2013r.)
 • wpływ urlopu wychowawczego na przedawnienie roszczeń do urlopu wypoczynkowego
 • zmiany dotyczące dodatkowych urlopów macierzyńskich( obowiązujące od 17 czerwca 2013): nowy wymiar ww. urlopu, dzielenie urlopu na części oraz nowe terminy składania wniosku o ten urlop
 • zmiany dotyczące łączenia pracy na część etatu z prawem do korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 • nowe zasady udzielania urlopu macierzyńskiego przed porodem
 • inne planowe zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich

V. Pozostałe zmiany w prawie pracy - przepisy obowiązujące w 2015 r.;

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015r.
 • świadczenia urlopowe oraz odpisy na ZFŚS w 2015r.
 • kwoty wolne od podatku w przypadku świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikom w 2015r.
 • kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych w 2015r.
 • obowiązujący w 2015r. limit odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji stanowiska pracy
 • wartość współczynnika dla ewiwalentu pieniężnego w 2015r. za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
 • zasady odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym obowiązujące w 2015r.

ADRESATAMI SZKOLENIA SĄ :

- osoby odpowiedzialne za organizację pracy:

- pracodawcy,

- dyrektorzy/kierownicy/ inni pracownicy nadzorujący prace innych osób,

- pracownicy służb kadrowo-placowych.

METODY SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje warsztaty, zajęcia teoretyczne połączone z pracą na przykładach, ćwiczenia, w tym dokonywanie rozliczenia czasu pracy, obliczanie godzin nadliczbowych, tworzenie harmonogramów czasu pracy, wypełnianie druków, tworzenie dokumentów itp.-dyskusja w grupie – wspólne rozwiązywanie problemów.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Akty prawne, orzecznictwo SN, interpretacje organów kontroli, w tym PIP, opracowanie własne wykładowcy – slajdy wykorzystane w prezentacji multimedialnej - druki, wzory dokumentów.

Informacja o wykonawcy:

Wykładowca Dorota Wojciechowska - z wykształcenia prawnik, szkoleniowiec, od ponad 10 lat specjalista w zakresie tzw. miękkiego oraz twardego HR w tym stosowania prawa pracy oraz współpracy z partnerami społecznymi.

Autorka komentarza do zmian Kodeksu pracy oraz ustawy zasiłkowej w 2013 r. , najnowsze publikacje książkowa Doroty Wojciechowskiej nawiązująca to tematyki szkolenia to wydana w czerwcu  2013r. przez wydawnictwo ODDK sp. z o.o. sp. k. książka z suplementem elektronicznym pt.   URLOPY I ZWOLNIENA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Prowadząc szkolenia łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w firmach komercyjnych ( w tym jako menedżer HR, dyrektor pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie produkcyjnej do 2011r. ) oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli i nadzoru w zakresie stosowania prawa pracy (przez ponad 10 lat do 2008r.  jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy). Autorka pozycji książkowych z zakresu prawa pracy oraz artykułów publikowanych przez Verlag Dashofer sp. z o.o. ( artykuły w ukazujących się cyklicznie:  „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” ) oraz  ODDK sp. z o.o. ( np. książka pt.„Związki zawodowe w firmie”,

Do chwili obecnej Dorota Wojciechowska przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy w tym dot. tematyki czasu pracy, uprawnień rodzcielskich , nawiązania i ustania pracy, BHP , równouprawnienia oraz mobbingu w zatrudnieniu; prowadziła zajęcia na kursach kadrowo-płacowych, studiach podyplomowych, studium MBA w tym dla pracowników firm komercyjnych oraz  instytucji rynku pracy, a także na szkoleniach dedykowanym pracownikom firm komercyjnych oraz z sektora publicznego.

Aby wziąć udział w kursie / szkoleniu:

 1. należy skontaktować się telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej lub wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który stanowi umowę o usługę szkoleniową,
 2. po uzyskaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu /mailowo lub telefonicznie / – prosimy o dokonanie wpłaty ceny kursu /szkolenia na rachunek bankowy: 43 2530 0008 2049 1101 3848 0002
 3. w przypadku, gdyby nie doszło do potwierdzenia udziału w szkoleniu – prosimy o kontakt telefoniczny:
  + 48 604 19 55 50

Rezygnacja z udziału w kursie / szkoleniu:

W razie rezygnacji z kursu/ szkolenia należy:

 1. w ciągu 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia przesłać na adres stacjonarny firmy Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia pisemną informację o rezygnacji oraz
 2. równolegle w tym samym terminie – poinformować o rezygnacji drogą mailową lub telefoniczne.

Niespełnienie warunków wymienionych w pkt 1 i 2 powoduje konieczność pokrycia w 100% kosztów/ceny szkolenia niezależnie od przyczyn rezygnacji lub niestawiennictwa na kursie /szkoleniu. We wskazanej sytuacji - organizator w miarę możliwości zaproponuje nowy termin zajęć.

Odwołanie kursu/szkolenia przez firmę Dorota Wojciechowska ARGO HR SZKOLENIA:

Firma zastrzega prawo do odwołania kursu/szkolenia w szczególnych przypadkach w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. We wskazanym terminie nasza firma poinformuje o odwołaniu kursu/szkolenia oraz w miarę możliwości postara się wskazać nowy termin zajęć.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez: Dorota Wojciechowska Argo HR Szkolenia w celach niezbędnych do organizacji przedmiotowego kursu/szkolenia.  Ponadto oświadczam, że posiadam informacje, iż przysługuje mi prawo wglądu oraz możliwość poprawienia i usunięcia moich danych osobowych ( podstawa prawna: przepisy Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)